Aktiviteter MJFF

Hva skal våre barn arve når regjeringen har solgt vår felles natur?

Regjeringen har bedt Statskog om en konsekvensutredning ved salg av Statskog. Dette skal leveres innen mars 2015. Regjeringen har som formål å avvikle statlig eierskap til grunn. Det betyr at store deler av våre utmarksarealaer, fjell og skoger, omdannes enten til et AS, eller selges stykkevis og delt. Dette kommer i tillegg til regjeringserklæringen, som legger opp til et ytterligere nedslag i størrelsesorden 500 – 600 kvadratkilometer.

Ung fisker
Foto privat: Statskog er en garantist for rekrutering av unge jegere og fiskere.

Statskog SF er grunneier på ca 60 000 km2, dvs  20 % av Norges totale fastlandsareal.  Disse områdene omfatter også statsallmenningene der staten er grunneier og fjellstyrene administrerer jakt og fiske og andre bruksrettigheter. Områdene består av skog, fjell og andre utmarksarealer.


Statskog SF er ikke bare en grunneier, men skal i tillegg til å fylle sin rolle som vanlig grunneier også ivareta et samfunnsoppdrag. Samfunnsoppdraget skiller Statskog fra de private grunneierne. Dette viktige oppdraget som kommer hele allmennheten til gode, kan ikke forventes å bli ivaretatt eller å kunne pålegges et privatisert Statskog. Statskog definerer selv sitt samfunnsansvar til blant annet å:
-    være en garantist for allmennhetens tilgang til jakt og fiske
-    legge til rette for allmennhetens friluftsliv
-    Samfunnsoppdraget skiller Statskog fra de private grunneierne. Dette viktige oppdraget som kommer hele allmennheten til gode, kan ikke forventes å bli ivaretatt eller å kunne pålegges et privatisert Statskog.

Samfunnsoppdraget skiller Statskog fra de private grunneierne. Dette viktige oppdraget som kommer hele allmennheten til gode, kan ikke forventes å bli ivaretatt eller å kunne pålegges et privatisert Statskog.

Særlig i Sør-Norge er en rekke av eiendommene til Statskog nærmest å betrakte som øyer som sikrer allmenn tilgang til jakt og fiske. Mens pengesterke krefter legger beslag på mye av jakt- og fiskemulighetene i flere skog- og fjellområder, har andre jeger og fiskere tilgang til jakt og fiske på statsgrunn.
I mange av disse områdene driver også lokale jeger- og fiskerforeninger, ofte i samarbeid med Statskog, aktivitet knyttet til rekruttering, tilrettelegging og opplæring for nye jegere og fiskere.

Å privatisere den økonomisk drivbare skogen til Statskog vil medføre at betydelige arealer (rundt 2000 km2) ikke lenger kan gi noen garanti til jegere og fiskere om tilgang til jakt og fiske. Det er urealistisk å forvente at et AS eller en annen form for privat eierskapsløsning vil ivareta det samfunnsoppdraget som Statskog gjør i dag. Den økonomisk drivbare skogen utgjør også mange av indrefiletene av gode jakt- og fiskeområder.

En slik deprivatisering vil også svekke Statskogs økonomi i betydelig grad, noe som igjen vil gi svært reduserte muligheter til å oppfylle forpliktelsene i samfunnsoppdraget på de gjenværende utmarksområdene. Blir da regjeringens neste tanke å avhende de siste delene av statlig grunn?
NJFF går imot både et ytterligere nedsalg av Statskog og en privatisering av skogvirksomheten til Statskog.
Verdien av Statskog som offentlig grunneier med et politisk bestemt samfunnsoppdrag overstiger langt den kortsiktige verdien av et ytterligere nedsalg og en privatisering av skogvirksomheten.

Statskog er en garantist for befolkningens adgang til jakt og fiske. En garanti som private ikke vil kunne pålegges å ivareta.
Statskog er en garantist for rekrutering av unge jegere og fiskere.
Vi oppfordrer alle, ung og gammel om å stå opp i mot Sylvia Listhaug sitt arbeide med å selge ut arvesølvet vårt. La norske skog og utmarksinteresser forbli på statlige (og norske ) hender!

Arild Gjertsen
Leder NJFF Sør-Trøndelag